אבן עזרא על קהלת ד


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(א) ושבתי - כאומר חזרתי בי ושבתי מזה הענין שחשבתי שהטוב לאדם שישמח בעבור שלא יוכל לשמוח בעבור שיש בעולם חמס ויוקח ממנו ממונו בכח ויהיה עשוק שיעשקנו מלך אושופט לוקח שוחד או גנב, ופירוש ומיד עושקיהם כח שיש כח ביד העושקי' והעשוקים אין לאל ידם כי אם לבכות ואין להם מנחם כי דרך האבל הבוכה על המת שיבואו לו מנחמים ויתנחם והזכיר ואין להם מנחם פעמים בעבור שלא יועילו בכיתו וצעקתו פעם אחרי פעם:

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(ב) ושבח - ושבח שם התואר כמו ירא אני ונפתח החי"ת בעבור היותו מאותיות הגרון: עדן - חסר ה"א והוא עד הנה. וזה הענין שאמר שהמתים יותר משובחים מן החיים היא כנגד העשוקים שכל אדם יקבל כל מה שיבוא עליו מן השמים ולא יוכל לסבול עושק שיעשה לו בן אדם שהוא כמוהו ויבחר מות מחיים:

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(ג) וטוב - מלת עדן מורכבת והיא מחסרת ה"א לפני הנו"ן ואחריו כמו עדנה והענין שהמתים שמתו כבר מצאו מנוח ולא שמעו קול נוגש וטוב מן החיים והמתי' אשר לא נבראו עד עתהבעבור היות העשוקים בגופם כמו האסורים והשבויי' או עשוקי ממון שהם מצטערים ואם הם חיים והמתים ואם שאיננו עתה כבר נעשקו גם הם ורבים תמהו איך יאמר וטוב למי שלאנברא וכן אמרו החכמים ז"ל אשרי מי שלא נברא ואיננו תימה בעבור קוצר הלשון לדבר כי אם על דרך דמיונות כמו שיאמרו חכמי שקול הדעת כי כל דבר הוא יש או אין ואם הוא דבר איךהוא אין:

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(ד) וראיתי - רוב עמל האדם גם כשרון מעשיהם בעבור בני האדם שיקנאו זה בזה וירצה להתפאר על חברו ושלא יהיה הוא חסר ממנו בדירתו ומלבושיו ובניו ומאכלו וחכמתו וטובהשם:

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(ה) הכסיל - גם יש באדם כסילים עצלים אין להם קנאה ולא יתעסקו במלאכה שיחיו ממנה רק חובקים את ידיהם ואוכלים מה שיש להם וישארו בלא מחי' ואחר שהוא אוכל כל מהשיש לו לא יעמול להוסיף כאילו אוכל את בשרו בעבור שימות ברעב:

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(ו) טוב - דברי הכסיל הוא האומר די לי מלא כפי לחם בנחת מן מלא חפנים בעמל ורעות רוח שיחשוב אדם לדבר עתיד מה יאכל מחר והוא לא ידע מה ילד יום:

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(ז) ושבתי - שבתי מהסתכל בדברי זה הכסיל וראיתי כסיל אחר הפך הראשון:

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(ח) יש אחד - יתכן היות שני חבר או משרת או אשה שהיא עזר כנגדו והוא יותר נכון:

ואין קץ לכל עמלו - הענין שיש לו עושר אין קץ ונפשו לא שבעה ולא שקטה מעמל ולמה לא יחשב בלבו למי אני עמל ולמה אחסר את נפשי מכל תענוג והנה אין מי ירשני שתשמחנפשי שאעזוב בני או אחי בטוב:

גם זה הבל - הוסיף גם להורות כי הכסיל הראשון הבל הוא כמו האחרון ואם שניהם כסילים החכם יהיה כענין רש ועושר אל תתן לי:

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(ט) טובים - ישוב על הכסיל שהוא לבדו ויאמר הלא היה לו טוב להיות לו מי שיתחבר עמו ויעזור אותו אז יהיה להם שכר טוב בעמל' והוא המאכל והמשתה:

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(י) כי אם - ואם יארע לו חולי או יפול זה או זה יעזרנו חברו, ומלת אי כמו אוי ואין לה דומה כי אם בספר הזה אי לך ארץ:

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(יא) גם - בהתחבר הגויות יחמו כענין ושכבה בחיקך וחם לאדני המלך:

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(יב) ואם יתקפו - אם יתחזק עליו אדם אחד השני' יעמדו נגדו, ומלת יתקפו מן הפעלים היוצאים כמו תתקפהו לנצח ובא חסר נו"ן או ה"א כמו וזה שמו אשר יקראו, ויש אומרים כיוי"ו של יתקפו נוסף וזה רחוק לא ימצא וי"ו נוסף בסוף המלה כי אם בשמות לבדם כמו למעינו מים בנו בעור: והחוט המשולש - אם ענין ואין שני הוא העזר יהיה המשולש הבן כענין לא יבשו כי ידברו את אויבים בשער:

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(יג) טוב - כאשר השלים לבאר כי ענין הכסיל ואפילו שיש לו עושר רב הבל הוא הזכיר כי הטוב הוא החכמה ואפילו יהיה עני כי מסכן כמו דל כמו אשר לא במסכנות וילד כנגד זקן, מסכן כנגד מלך, וחכם כנגד כסיל, וענין ילד שכל יום יוסיף חכמה והזקן לא ידע להזהר עוד בעבור שזקן בכסילות:

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(יד) כי — יתכן שיהיה הילד שהוא חכם מלך, ואפי' שיהיה בבית הסורים, והמלה חסרת אל"ף, כמו מלפנו מבהמות ארץ שהוא מן ואאלפך חכמה. וזה הילד כמו יוסף, שחכמתו שמתהו לאדון. ואמר שלמה: אל תתמה איך יצא החכם מדבר להפך, כי גם הזקן שהוא מלך נולד רש, כענין ערום יצאתי מבטן אמי:

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(טו) ראיתי - עם הילד השני, שהוא מלך תחת הזקן וקרא שני בעבור היותו ילד בא אחריו ועמד תחתיו:

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(טז) אין קץ - אע"פ שהוא חכם לא ישמחו בו כל החיים כי משפטי המלוכה קשים, ותוספת גם טרם האחרונים להורות על אשר לפניהם כי גם הם לא שמחו בזקן הכסיל, ויש מפרשהילד השני הדור הבא אחריו והענין כי ראה החיים מהלכים תחת השמש והם עם יורשיהם שיעמדו תחתיהם כמו שהיו הם עם הראשונים אשר היו לפניהם ואלה ואלה לא ישמחו בעולם:

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(יז) שמר - רובי המפרשים פירשו רגלך כמו לא עשה רגליו ודרך פשוטו הוא כאשר הזכיר המלך ושלא ישמחו בו הקרובים אליו בעבור שיפחדו ממנו והבא אל ארמונו שמר במלבושיוודברי פיו אמר יותר מזה יש עליך להשמר כאשר תלך אל בית האלהים וענין שמור רגלך כאדם שיאמר מקום פלוני מסוכן הוא ואם לא תדע להשמר שמר רגלך:

וענין וקרוב לשמוע - אע"פ שאמרתי לך שמור רגלך אין האלהים רחוק כמלך בשר ודם רק הוא יותר קרוב לקבל דבריך אם תקראנו באמת מזבח שיתנוהו הכסילים כי אינם יודעים רקלעשות רע כמו אין טוב באדם שיאכל ושתה והענין כי אין להם דעת נכונה לעשות טוב, ויש אומרים כי הכסילים אפי' לעשות רע שהוא קרוב ליצר לב האדם אינם יודעים ואף כי הטוב,ויש אומרים כי פירוש רע כמו רצון: