אבן עזרא על משלי כד


פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל תארוב" - אל תאוה לרשע שיהא אורב לנוה צדיק.

פירוש אחר: אל תארוב את הרשע לנוה הצדיק להרגו.

"רבצו" - מקום שירבצו שם עדריו.

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שבע" - כעניין (תהלים לד כ): "רבות רעות צדיק",

"וקם" - כנגד "ומכלם יצילנו ה'"

"ייכשלו ברעה" - שחושבים על הצדיק.

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל תשמח" - הזהיר שלא ישמח אדם על גזרת ה', אפילו יהיה אויבו.

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ורע בעיניו" - כלומר, איננו חפץ שתשמח כשתיקח נקמה ממנו.

"והשיב מעליו אפו" - כשתשמח בהיכשלו. והשבת האף - שיבטל הגזירה, וירחם עליו כאשר לא תרחמהו.

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תתחר" - תתערב בהם לעשות כמעשיהם.

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי לא תהיה אחרית" - וסוף לרע. והטעם - לא יישאר לו בן ונכד אחרי מותו.

"נר" - שתמות נפשם טרם קיצם.