אבן עזרא על ויקרא יט כד

אבן עזרא על ויקרא • פרק יט
טז • כד • 


"קדש הלולים" להלל השם והכהן יאכלנו: