אבן עזרא על אסתר ב

פסוק יעריכה

והנכון בעיני כי עשה זה מרדכי בעבור שתשמור תורת ה' בסתר שלא תאכל נבלות ותשמור השבתות ולא ירגישו המשרתים. כי אם יוודע הדבר שמא המלך יכריחנה או יהרגנה כי בעל כורחה נתפשה...