אבן עזרא על איכה ד


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

איכה יועם - יש אומרים יועם כמו חשך, תרגום וְהִנֵה כֵהָה הַנֶגַע (ויקרא יג ו) עמיא מכתשא. והישר בעיני כמו לא עממוהו (יחזקאל לא ח), ומשקלו לחם יּודָק (ישעיה כח כח).

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

אל"ף המסלאים תחת ה"א השרש, כי הה"א הנעלם לא ימצא בתוך המלה.

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

חלצו - כמו וחלצה נעלו (דברים כה ט). יש לשון זכר ונקבה.

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

פורש - כמו פָרֹס לָרָעֵב (ישעיה נח ז), והוא פת לחם פתותה.

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

האוכלים שיתעדנו.

תולע - כתולעת שני.

פירוש הטעמים

הם שממו בפרהסיא, כל רואם יישום; חבקו אשפתות, כי הם מושלכים כדומן ואין קובר.

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

חלו - מלשון חיל, ואחרים אמרו כמו עַל רֹאש רְשָעִים יָחוּל (ירמיה כג יט).

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

משלג ומחלב כפול, וכן ספיר כמו פנינים. וכן טעמו מ"ם מפנינים מושך עצמו ואחר עמו, כמ"ם מאל אביך (בראשית מט כה) כאילו נגזרו מספיר. ולבנת (שמות כד י) כמו לבנה, והעד "כמעשה", ובמקום אחר אבן (יחזקאל א כו).

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

משחור - יותר מן השחרות והוא שם.<br\> צפד - כמו דבק, והוא שם לבדו.

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

שהם יזבו והם מדוקרים.

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

לברות - מגזרת לְהַבְרוֹת את דוד (ש"ב ג לה) והם שני בניינים.

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ויצת אש - דמה האף לאש.

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

תבל - מקום הישוב.

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

דם צדיקים - דם כל צדיק וצדיק, וכן בלב חכמים (קהלת ז ד).

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

עורים - כעורים, וכן אש אוכלה הוא (דברים ד כד).<br\> נגאלו - מלה מורכבת מבנין נפעל ובנין שלא נקרא שם פועלו.

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

סורו גוי טמא.<br\> נצו - יש להם נוצה כעוף, וכן נצא תצא (ירמיה מח ט).

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

פני ה' - זעף, כי בפנים יראה כמו ופניה לא היו לה עוד (ש"א א יח).

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

בצפיתנו - אין לו משקל.

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

צדו - כאילו צדו צעדינו.

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

וכן ויאמר דלקונו כמו כי דלקת אחרי.

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

בשחיתותם - כמו בשחתם נתפש (יחזקאל יט ד).

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

עוץ - שנים הם, והם ארמים.

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

לא יוסיף - שב אל עוונך, ועליו ישוב פקד. או ישוב אל השם הנזכר ברוח אפנו.